โลจิสติกส์ (Logistics) กระบวนการวางแผน ดำเนินการ และควบคุม ตั้งแต่การจัดหา ผลิต จัดเก็บ รวบรวม และกระจายวัสดุ สินค้า บริการ และข้อมูล ระหว่างผู้ผลิตถึงผู้บริโภค อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

          Industrial Logistics Performance Index (ILPI)  เป็นเครื่องมือช่วยในการประเมินประสิทธิภาพขององค์กร ในการบริหารจัดการภายในองค์กรโดยนำเอาทั้ง 9 กิจกรรม ภายในองค์กร มาประเมินใน 3 มิติ ซึ่งจะช่วยให้สามารถวิเคราะห์และประเมินองค์กรได้ในระดับเมทริกซ์

 

          เปรียบเทียบผลการประเมินย้อนหลังของกิจการ หรือเปรียบเทียบกับ benchmark ของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อโฟกัสปัญหาได้อย่างตรงจุด

 

          โซ่อุปทาน หรือ Supply Chain ประกอบด้วยการผลิต และการกระจายของสินค้าหลากหลายรูปแบบที่แตกต่างกัน ทั้งในแง่ของเวลาการจัดส่ง ต้นทุน และความต้องการของลูกค้า ซึ่งปัจจัยทั้งหมดล้วนเปลี่ยนแปลงง่าย และทำนายได้ยาก การจัดการกับโซ่อุปทานที่มีประสิทธิภาพ จึงเปรียบเสมือนกับการรักษาสมดุลของสิ่งที่สลับซับซ้อนซึ่งต้องการการเตรียม ความพร้อมที่ดีเยี่ยม และมีการวางแผนที่เหมาะสมพร้อมรับมือกับข้อมูลในอนาคตที่เปลี่ยนแปลงอยู่ ตลอดเวลา

          Supply Chain Performance Index (SCPI) เป็นเครื่องมือช่วยในการประเมินประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการซัพพลายเซนขององค์กรโดยแบ่งออกเป็น 5 สมรรถนะ 11 ตัวชี้วัด ซึ่งจะช่วยในการวิเคราะห์ความสูญเปล่าในห่วงโซ่อุปทานได้

ตัวชี้วัดด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
เอกสารและข้อมูลเพิ่มเติม